Neem contact met ons op info@robotoys.eu

CLAIMS VOORWAARDEN

Klachtvoorwaarden Diamond Hands s.r.o

Dit klachtenbeleid is geldig vanaf 01.01.2023 en is beschikbaar op het hoofdkantoor van de verkoper of als document bij Diamond Hands s.r.o.

ALGEMENE BEPALINGEN

De klachtenprocedure beschrijft de normale zakelijke samenwerking tussen de koper en het bedrijf Diamond Hands s.r.o. met hoofdkantoor in Uherova 2910/15 058 01 Poprad, ID: 55027521 (hierna de verkoper genoemd) en de retour- en klachtenafdeling LUCULLUS s.r.o. , SNP 264 /3, 059 21 Svit .

De koper is verplicht zich op de hoogte te stellen van de klachtenprocedure en de algemene voorwaarden alvorens de goederen te bestellen. Door de goederen van de verkoper te accepteren, gaat deze akkoord met de onderstaande klachtenprocedure. In het geval dat de goederen niet persoonlijk worden overgenomen, geldt het moment van overhandiging aan de eerste vervoerder als het in ontvangst nemen van de goederen.

Als bewijs van garantie (garantiecertificaat) geeft de Verkoper een aankoopdocument (factuur - hierna enkel garantiecertificaat) af met alle nodige gegevens voor het toepassen van de garantie (productnaam, garantieduur, prijs, hoeveelheid, productcode...) voor elk gekocht product. .

DUUR VAN DE GARANTIE

De garantieperiode begint op de dag van ontvangst van de goederen door de koper. De wettelijke garantietermijn is over het algemeen 24 maanden. De verkoper kan deze wettelijke termijn verlengen. De lengte van de garantieperiode staat altijd aangegeven op het garantiecertificaat (in de garantiekolom).

De garantietermijn bestaat uit de wettelijke termijn (24 maanden) en eventueel een verlengde termijn. Binnen de wettelijke garantieperiode worden klachten beheerst door het Burgerlijk Wetboek nr. 40/1964 Coll. § 619-627 rekening houdend met deze klachtenprocedure. Bij een langere periode worden klachten uitsluitend beheerst door dit reglement.

Een uitzondering kunnen goederen zijn die met korting worden verkocht (beschadigde, gebruikte, onvolledige goederen, enz.). Als de koper een consument is en als de artikelen gebruikt zijn, is de verkoper niet verantwoordelijk voor gebreken die overeenkomen met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen de koper ze overnam. Rechten op aansprakelijkheid voor productdefecten vervallen als ze niet zijn uitgeoefend binnen 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de koper. De verkoper kan deze periode in overleg met de koper verkorten, maar niet minder dan 12 maanden. Deze tijd wordt door de verkoper aangegeven in het document over de verkoop van de goederen. Voor goederen die door een fout of onvolledigheid tegen een lagere prijs zijn verkocht, is de garantie niet van toepassing op fouten waardoor de lagere prijs is overeengekomen.

Voor geselecteerde producten is de fabrieksgarantie voor niet-consumentenkopers beperkt. De wettelijke rechten van de eindklant (consument) worden op geen enkele manier aangetast, de garantie is op hen van toepassing volgens de wet.

GARANTIEVOORWAARDEN

De koper is verplicht om de staat van de zending bij de levering onmiddellijk bij de vervoerder te controleren (aantal colli, integriteit van de tape met het bedrijfslogo, schade aan de doos) volgens de bijgevoegde vrachtbrief. De koper heeft het recht om een zending die niet in overeenstemming is met het koopcontract te weigeren door het feit dat de zending b.v. incompleet of beschadigd. Als de Koper de beschadigde zending overneemt van de vervoerder, is het noodzakelijk om de schade te beschrijven in het acceptatieprotocol van de vervoerder.

Een onvolledige of beschadigde zending moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld op het adres: info@robotoys.eu , een schaderapport schrijven met de vervoerder en dit zonder onnodige vertraging per e-mail of post naar de verkoper sturen. Bijkomende klachten over onvolledigheid of uitwendige beschadiging van de zending geven de verkoper de gelegenheid aan te tonen dat dit geen schending van het koopcontract is.

De garantie is niet van toepassing op gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, onvoldoende of ongepaste zorg, als gevolg van natuurlijke veranderingen in de materialen waaruit de goederen zijn vervaardigd, als gevolg van enige schade door de gebruiker of een derde partij, of ander onoordeelkundig interventie.

PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN DE CLAIM

Indien de koper een consument is zonder ID-nummer:

Als het een defect is dat kan worden verholpen, worden de goederen gerepareerd. Indien herstel niet mogelijk is en de aard van het defect normaal gebruik niet in de weg staat, kunnen verkoper en koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In het geval van een korting is het niet mogelijk om later over dit gebrek te klagen. In geval van onmogelijkheid om de claim te vereffenen met een van de genoemde opties, zal een creditnota worden afgegeven aan de koper.

Als het een defect is dat niet kan worden verwijderd en waardoor het artikel niet correct kan worden gebruikt als een niet-defect artikel, zal de verkoper de koper het defecte artikel omruilen voor een artikel met dezelfde of vergelijkbare gebruikseigenschappen of een creditnota.

Als de koper een entiteit is met een ID-nummer:

Als het een defect is dat kan worden verwijderd, worden de goederen gerepareerd. Indien herstel niet mogelijk is en de aard van het defect normaal gebruik niet in de weg staat, kunnen verkoper en koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In het geval van een korting is het niet mogelijk om later over dit gebrek te klagen.

Als het om een defect gaat dat niet kan worden verholpen en waardoor het goed niet correct kan worden gebruikt als een defectvrij artikel, heeft de verkoper het recht om de defecte goederen te ruilen voor goederen met dezelfde of vergelijkbare nuttige eigenschappen of om een creditnota uit te schrijven.

De verkoper behandelt productklachten zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 30 dagen vanaf de dag die volgt op de claim van de koper. Deze termijn is niet bindend voor de koper, die het ID-nummer tijdens de aankoop heeft gebruikt en dus zijn relatie met de verkoper wordt beheerst door het Wetboek van Koophandel.

Na verwerking van een geldige claim wordt de garantieperiode verlengd met de duur van de claim. Bij een niet-geautoriseerde klacht wordt de garantieperiode niet verlengd. Als de klacht is afgehandeld met een ruil, wordt de volgende mogelijke klacht beschouwd als de eerste klacht van de goederen. (De duur van de claim wordt berekend vanaf de dag na ontvangst tot de dag waarop de claim wordt verwerkt. Echter niet voordat deze door de koper wordt opgehaald. De klant wordt per e-mail geïnformeerd over de apparatuur, die hij heeft opgegeven tijdens de aankoop.)

Na afhandeling van de klacht zal de verkoper de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging van de klacht. Indien de goederen door een transportdienst zijn verzonden, worden ze na plaatsing automatisch naar het adres van de koper verzonden. Als de e-mail om technische redenen niet binnen de wettelijke termijn van een maand door de koper is ontvangen, heeft de koper de mogelijkheid om automatisch te verschijnen op de afdeling claims, waar de claim zal worden behandeld na het indienen van het originele claimbewijs .

In het geval dat de geclaimde goederen niet binnen 60 dagen vanaf de datum van indiening van de claim worden opgehaald, heeft de verkoper volgens § 656 van het burgerlijk wetboek het recht om het bedrag voor opslag in rekening te brengen wanneer de claim uit de opslag wordt gehaald. Dit bedrag is vastgesteld op 0,50 EUR/dag voor goederen tot 5 kg.

Voor het bedrijf Diamond Hands s.r.o

Opgesteld in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. Nee. 108/2000 Coll. , handelsrecht en de relevante wijzigingen in Coll